ประวัติวัดห้วยเงาะ / วัดหลวงพ่อศรีแก้ว
วัดหลวงพ่อศรีแก้ว หรือ วัดห้วยเงาะเป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๒๐๐ สมัยกรุงศรีอยุธยา
  ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๙ 

มีชื่อเป็นทางการว่า “ วัดอรัญวาสิการาม ”

ตั้งอยู่ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ๖ องค์

เจ้าอาวาสองค์แรก

    หลวงพ่อจันทร์ ผู้ซึ่งเป็นผู้อุปการะและ บูรณะวัดห้วยเงาะเป็นองค์ที่สร้างถาวรวัตถุ

เพิ่มเติมในบางส่วนของวัดหลวงพ่อจันทร์ท่านสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากพลังศรัทธาชาวบ้าน

ที่มีต่อท่านนั้นทางด้านไสยเวททางด้านแพทย์แผนโบราณ

ซึ่งเล่าสืบต่อกันมาว่า ท่านเก่งมากในทางคาถาอาคม

เจ้าอาวาสองค์ที่สอง

หลวงพ่อศรีแก้วซึ่งท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อจันทร์

รับเอาวิชาอาคมจากหลวงพ่อจันทร์มาทั้งหมด


 

เจ้าอาวาสองค์ที่สาม

พระอธิการชัย
เจ้าอาวาสองค์ที่สี่

   พระอธิการพรหมแก้ว ธมฺมสุวณฺโณ

ซึ่งในสมัยเจ้าอาวาสองค์ที่สี่นี้ที่ทางวัดห้วยเงาะ

ได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นทางการโดยกรมศาสนาในตอนนั้น

(เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑) ได้มีมติเปลี่ยนชื่อ

จาก วัดทักษิณสาคร”  มาเป็นชื่อ “วัดอรัญวาสิการาม” 

เจ้าอาวาสองค์ที่ห้า

พระครูไพศาลถาวรกิจ (พุฒ ฐานิโย)ในทางด้านวัตถุมงคลนั้นเมื่อพ.ศ.๒๔๙๗ ได้มีการจัดทำวัตถุมงคลรุ่นแรกเนื้อว่าน

ของสมเด็จหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด

ซึ่งท่านพระครูไพศาลถาวรกิจก็เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่เข้านั่งปรกแผ่อธิษฐานจิตในพิธีครั้งนั้นด้วย

ซึ่งถือได้ว่าเป็นพิธีใหญ่มากทีเดียวในยุคเก่าก่อน

ท่านพระครูไพศาลถาวรกิจเป็นพระเกจิที่ชาวบ้าน ยกย่องท่านในทางไสยเวท

ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทำเนียบยุคนั้นจวบถึง พ.ศ.๒๕๒๘