“ ทำมาหาไว้่้ ”

พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ หรือ พระครูอนุศาสน์กิจจาทร

วัดหัวยเงาะ ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หรืออีกนามที่ชาวบ้าน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ขนานนามว่า เทพเจ้าฝ่ายบู๊แห่งเมือง ลังกาสุกะ
   
ท่านเป็นพระสมถะ ไม่สะสมทรัพย์ ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร ฉันก็ฉันง่าย ๆ

บางทีก็แบ่งข้าวที่ท่านกำลังฉันให้สุนัขที่ท่านเลี้ยงกินด้วยกัน ท่านมีเมตตากับทุก ๆ คน

เดือดร้อนอะไรมาท่านก็ช่วยไม่เว้นแม้สุนัขที่ถูกทอดทิ้งท่านก็รับมาเลี้ยงอย่างดี

ท่านชอบสอนทุก ๆ คนที่ไปหา ท่านให้ทำดี ละเว้นชั่ว ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ กตัญญู

อดออมทรัพย์สินใช้จ่ายอย่างประหยัด ดังที่ท่านเคยสอนให้เลิกใช้คำว่า “ ทำมาหากิน ”

แต่ให้ใช้คำว่า “ ทำมาหาไว้ ” แทน ในทำนองว่าทำมาหาไว้ อย่ากิน อย่าใช้ จนหมด นั่นเอง